Website Banner
     
     
     
  Thai Fine Coffee Project   
     
     ที่มาและแนวคิดของ Thai Fine Coffee
 
 เมื่อกาแฟเป็นมากกว่าแค่รสชาติปลายลิ้นสัมผัส   กาแฟหนึ่งแก้วเป็นตัวแทนบอกเล่า
 ที่มาที่ไปจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ความใส่ใจในการปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
 การผลิต  ไปจนถึงการนำเสนอและขยายผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค   ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะอยู่
 ส่วนใดในระบบการผลิตทุกบทบาทต่างมีความสำคัญ ทั้งเกษตรกร  ผู้แปรรูป  ผู้ผลิต 
 ผู้ส่งเสริมการตลาดและทุกภาคส่วน   เพื่อให้กาแฟไทยและผลิตภัณฑ์กาแฟไทยคงอยู่
 ท่ามกลางการแข่งขันที่มีการเลือกสรรมากขึ้น     หรือกระทั่งมีโอกาสเติบโตในตลาด
 กาแฟทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนากาแฟไทยที่มีคุณภาพ
 พร้อมต่อการแข่งขัน   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ต้องให้ความสำคัญและลงมือเปลี่ยนแปลง
 ให้เหมาะสมอย่างทันท่วงที
       
     
   Thai Fine Coffee  เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ และประสบการณ์กว่า 38 ปี ของสมาคมกาแฟไทยมาใช้เพื่อพัฒนากาแฟไทย
  
   โดยเริ่มจาก "Thai Fine Coffee Project"  หรือ   "โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชกาแฟของเกษตรกรต้นน้ำ  เพื่อยกระดับกาแฟไทยอย่างยั่งยืน"  
   ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมกาแฟไทยตั้งใจทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งระบบ  ให้เติบโตไปด้วยกัอย่างยั่งยืน   
   โดยเลือกพัฒนาส่วนสำคัญและมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมการผลิตกาแฟอันดับต้นๆ ก่อน นั่นคือ  การพัฒนาผลผลิตกาแฟไทยที่มีคุณภาพ   
   ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม  ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟคุณภาพ  
   ทำให้ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาด  และยกระดับรายได้รวมของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
 
   ลดต้นทุนการผลิต   และสร้างความเชื่อมั่นของผลผลิตด้วยระบบมาตรฐานการผลิต   และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ  เปิดประสบการณ์
 
   ผู้บริโภคได้สัมผัสกาแฟไทยคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสให้กาแฟไทยก้าวสู่เวทีกาแฟโลกต่อไป
 
     
     
   ความสำคัญและองค์ประกอบ
 ของการพัฒนาแบบ Thai Fine Coffee

 
     
   การพัฒนากาแฟคุณภาพ ที่มาพร้อมกับศักยภาพทางการแข่งขันในทุกมิติ ตามแบบฉบับ "Thai Fine Coffee" โดยสมาคมกาแฟไทย   
   มีองค์ประกอบในการพัฒนา 4 ด้าน  
        1. กาแฟสารคุณภาพ (Quality Green Beans) 

 
        2. ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)

 
        3. มาตรฐานการผลิตระดับแปลง (Practice Standard)

 
         4. การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

 
     
Current Pageid = 36